Horizontaal Toezicht

‘Een basis voor wederzijds vertrouwen!’

Als ondernemer weet u graag waar u aan toe bent. En hoe eerder u dat weet, hoe beter. Dat geldt zeker voor financiële en fiscale zaken.

Na het indienen van een belastingaangifte moet u soms langer op de aanslag wachten dan u zou willen. Samen met ons stellen wij uw aangifte op. De Belastingdienst beoordeelt deze vervolgens. Dit kan leiden tot extra vragen of zelfs tot een onderzoek door een belastingambtenaar. Door deze vorm van werken kunt u lang in onzekerheid verkeren, voordat u weet of de aangifte wordt afgehandeld zoals deze is ingediend. Dat moet anders kunnen, dat vinden wij als fiscaal adviseurs, maar dat vindt ook de Belastingdienst. Daarom is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf, waardoor u eerder duidelijkheid krijgt over de belastingaangifte. Die werkwijze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Dat wordt horizontaal toezicht genoemd.

Wat is horizontaal toezicht?

Tot nu toe bent u van ons gewend dat wij aangiften indienen die achteraf door de Belastingdienst worden gecontroleerd. Als uw aangifte is ingediend, duurt het vaak nog lange tijd voordat de Belastingdienst controleert of de gegevens daarin kloppen. Op basis van die controle wordt achteraf de hoogte van uw aanslag bepaald. Dat brengt administratieve lasten en onzekerheid met zich mee. Bij horizontaal toezicht werkt de Belastingdienst met u en ons samen, in het vertrouwen dat past bij een moderne, maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. De Belastingdienst gaat er bij horizontaal toezicht vanuit dat wij werken volgens vooraf overeengekomen normen en dat de aangifte klopt. Omdat we grotendeels al met deze normen werkten, was onze keuze voor deelname aan horizontaal toezicht niet zo moeilijk. Het betekent dat veel controles die door de Belastingdienst werden uitgevoerd overbodig worden. Daardoor kunnen zij uw aangifte snel verwerken. Het betekent bovendien dat u vooraf weet welke aanslagen u kunt verwachten.

Hoe werkt het?

Horizontaal toezicht is gebaseerd op de aanname dat uw aangifte deskundig tot stand komt en correct is. Daartoe maken wij afspraken met u en met de Belastingdienst.

Onze werkwijze en die van de Belastingdienst worden op elkaar afgestemd. Wij treden op als fiscaal adviseur en bespreken de fiscaal van belang zijnde kwesties met de Belastingdienst voordat uw aangifte wordt ingediend. Dit gebeurt tijdens het zogeheten vooroverleg. Doordat zaken van tevoren zijn afgestemd, hoeven controles achteraf veelal niet plaats te vinden. De Belastingdienst vertrouwt dan op ons werk en zal dat niet nog eens over doen, zoals dat in het reguliere proces gebeurt.

Wat als in het vooroverleg een verschil van mening blijft bestaan?

Er kunnen zich situaties voordoen dat er ‘pleitbare standpunten’ aanwezig zijn en een meningsverschil tussen ons en de Belastingdienst blijft bestaan. In die situaties kunnen wij aangeven dat er sprake is van Agree to disagree. Dit is een Engelstalige uitdrukking die letterlijk “overeenkomen om geen overeenstemming te hebben” betekent.
De aangifte wordt dan buiten het horizontaal toezicht behandeld en zal op de reguliere wijze worden gecontroleerd. Dit houdt in dat de normale bezwaarfase en procesgang naar de rechter openstaat.

Hoe kun je meedoen?

Vooropgesteld: U mág meedoen maar het hoeft niet. Om mee te kunnen doen aan horizontaal toezicht moeten wij als fiscaal adviseurs voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Wij voldoen hieraan en hebben het convenant horizontaal toezicht gesloten met de Belastingdienst. Daarin spreken we af dat we op een transparante wijze met elkaar omgaan en dat de aangiften aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen. Indien u deel wilt nemen aan horizontaal toezicht, moet u wel bereid zijn te bevestigen dat uw financiële administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert en dat u een relatie met de Belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip. Dit doe je door het ondertekenen van een deelnameformulier.

Wat zijn de voordelen?

  • U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang te wachten op de aanslag.
  • U krijgt minder controles, omdat convenantaangiften alleen nog beperkt en steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
  • Vragen en opmerkingen worden snel beantwoord. Als fiscaal adviseur krijgen wij namelijk een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst. En mochten wij bij het opstellen van de aangifte voor twijfelpunten komen te staan, dan bespreken wij die voordat wij uw aangifte indienen. Dat vergroot de zekerheid en zorgt dat de aangiften door de Belastingdienst sneller worden afgehandeld.

Wil je ook meedoen?

Laat het ons weten en wij sturen u een deelnemersverklaring toe. Nadat u deze ingevuld heeft geretourneerd zullen wij u aanmelden bij de Belastingdienst voor deelname aan horizontaal toezicht.

Ga
terug