Stimuleringsregelingen coronavirus


Update 20 mei 2020

Corné heeft vandaag een kennissessie gegeven voor de ondernemers van Netwerk578, onderdeel van de Bedrijvenkring Gemeente Epe, over het nieuwe steunpakket dat vanuit het kabinet gepresenteerd is. Hieronder vindt u de presentatie die bij deze kennissessie hoort.

Zoals altijd geldt; heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op!


Update 18 maart 2020

Nederland staat een beetje op zijn kop en ook bij ons op kantoor is het spitsuur. We kunnen ons dan ook heel goed voorstellen dat de huidige situatie rondom het coronavirus voor u ook het nodige aan onduidelijkheid en onzekerheid en zorgen met zich meebrengt. Gezondheid staat uiteraard boven alles, dat wensen we u met uw gezin dan ook van harte toe. 

Gelukkig zijn wij allen nog gezond en volop aan het werk. Wel heeft ons kantoor een minimale bezetting voor de noodzakelijke coördinatie, verder werkt iedereen vanuit huis.

De maatregelingen die ondernemers worden geboden zijn binnen ons team besproken. We hebben hiervoor een gestructureerd plan opgezet om u de komende periode te adviseren en te helpen de mogelijk door u te lijden schade zoveel te beperken. Omdat we niet iedereen gelijk te woord kunnen staan wordt u door een van ons de komende dagen gebeld om uw specifieke situatie in kaart te brengen en af te stemmen wat de mogelijke maatregelen zijn. Omdat de meeste maatregelen nog niet kunnen worden uitgevoerd  hebben we juist in deze dagen tijd om een goede inventarisatie met u te maken. Gelukkig gelden verschillende maatregelen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. 

Onderstaand de maatregelingen in vogelvlucht zoals deze zijn gepubliceerd:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunt u terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bron: Rijksoverheid.nl


Neem bij vragen contact op met uw contactpersoon of bel ons op 0578-574808
13 maart 2020

Wij hechten er belang aan om u juist te informeren over de maatregelen die de overheid neemt om de financiële gevolgen van het coronavirus te beperken, danwel te verzachten. Wij adviseren u daar waar mogelijk van de aangeboden regelingen gebruik te maken. Op dit moment is de uitwerking van alle maatregelen nog niet gereed. Uiteraard gaan wij dit nauwlettend volgen en u daarover waar nodig informeren.

“Bedrijven die in financiële nood komen door de coronacrisis kunnen werktijdverkorting aanvragen. Ook kunnen ondernemers uitstel van betaling van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst.” Dit schrijft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent:

Fiscale maatregelen
Ondernemers die op papier hun problemen aantonen, hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting af te dragen aan de fiscus. Het kabinet hoopt met deze nieuwe maatregelen de economische pijn voor ondernemers zoveel mogelijk te verzachten.

BMKB
Mkb’ers die in financiële problemen dreigen te komen, kunnen de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling (BMKB-regeling) voor kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten te kunnen opvangen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hoopt dat deze maatregel binnen twee weken actief is.

Werktijdverkorting
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Een van de voorwaarden is dat de malaise minimaal 2 en maximaal 24 kalenderweken voor werkuitval zorgt. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten.

Gevolgen
‘Het is evident dat de uitbraak van het coronavirus impact zal hebben op de mondiale, Europese en Nederlandse economie’,  schrijft Wiebes. ‘Ook in Nederland zijn de economische consequenties merkbaar. De precieze impact op de Nederlandse economie zal afhangen van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland, hetgeen op dit moment niet met zekerheid te voorspellen is. Zeker is wel dat de Nederlandse economie er goed voorstaat en voldoende buffers heeft om de negatieve economische gevolgen van het virus op te vangen.’

Lees hier de brief van Wiebes aan de Tweede Kamer. 

Wij adviseren u om gebruik te maken van de aanvraag voor werktijdverkorting als u wordt getroffen door een terugval in de omzet en in het werk. U zult hiervoor al snel in aanmerking kunnen komen. Welke specifieke voorwaarden er voor de werktijdverkorting worden gesteld kunt u hier vinden. 

Om de uitkering aan te vragen kijkt u hier

Verder delen wij u mee dat wij ons kantoor fysiek open houden, tenzij de overheid andere maatregelen zal gaan treffen, zodat dit niet meer mogelijk is. Met onze medewerkers hebben wij strakke afspraken gemaakt over het wel of niet aanwezig zijn. In principe kan ieder van ons ook vanuit huis zijn of haar werkzaamheden verrichten zodat onze continuïteit gewaarborgd is.

Binnen ons kantoor zullen Feike Koops en ikzelf het aanspreekpunt zijn voor uw vragen over de stimuleringsmogelijkheden. Voor vragen kunt u ons bereiken op ons kantoornummer 0578-574808 of rechtstreeks op onderstaande telefoonnummers of e-mailadressen.

Feike Koops
06-44558603
f.koops@van-erkelens.nl

Corné van Erkelens
06-51506073
c.vanerkelens@van-erkelens.nl 

Respect | Vertrouwen | Verantwoordelijkheid | Openheid

Onze kernwaarden, zo gaan wij met elkaar en onze klanten om.