WWFT

De Wwft is enerzijds gericht op de vaststelling van de identiteit van de klant en anderzijds op een inschatting van het risico op witwassen en terrorismefinanciering. Wij informeren u hierbij over de gevolgen van deze wetgeving. Normaal gesproken heeft deze wetgeving met name voor onze beroepsuitoefening gevolgen en merkt u daar als klant weinig van.

IdentificatieplichtBeroepsbeoefenaren zoals belastingadviseurs, accountants en administratieconsulenten moeten de identiteit van hun klanten vaststellen en een inschatting maken van het risicoprofiel van hun klanten.

Meldingsplicht 

Onderdeel van het klantenonderzoek is de vraag of wij veronderstellen of er sprake is van transacties die verband kunnen hebben met witwassen of terrorismefinanciering. Vermoedens van witwassen (en terrorismefinanciering) moeten door ons worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Wij zijn wettelijk verplicht een ongebruikelijke transactie te melden als een klant aan of via ons een kastransactie verricht van € 15.000 of meer. Maar ook als wij andere transacties constateren die leiden tot het vermoeden dat sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering, moet dat door ons gemeld worden.

Wat betekent het bovenstaande voor onze klanten?

Wij zullen altijd naar uw identiteitsbewijs vragen als we voor de eerste keer werkzaamheden voor u verrichten. Verder heeft de wetgeving met name gevolgen voor onze eigen (interne) procedures. Toch achten wij het van belang u te melden, dat beroepsbeoefenaren die de verplichtingen op grond van de Wwft niet (goed) nakomen, de kans lopen op tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Wij verwachten echter dat deze aansprakelijkheidsrisico’s geen gevolgen zullen hebben voor onze dienstverlening. Wij blijven het belang van onze klanten voorop stellen, met inachtneming van de grenzen van de geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie. Wij zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden, voor zover wij die in het kader van onze normale werkzaamheden onverhoopt mochten tegenkomen. Wij vertrouwen er echter op dat wij in onze zakelijke relatie met jou, mede gezien de binnen de betrachte openheid, niet in een dergelijke situatie verzeild zullen raken.

Respect | Vertrouwen | Verantwoordelijkheid | Openheid

Onze kernwaarden, zo gaan wij met elkaar en onze klanten om.